Metody a algoritmy matematické analýzy a modelování scintigrafických studií

V průběhu výzkumných a vývojových prací v oblasti fyzikálně-matematických aspektů scintigrafie na Klinice nukleární medicíny FNsP Ostrava byla vyvinuta či modifikována řada metod a algoritmů pro matematickou analýzu a modelování scintigrafických studií, především dynamických dějů zobrazovaných scintigraficky. Tyto metody a algoritmy jsou většinou součástí systému OSTNUCLINE a jsou tedy popsány vždy na patřičných místech monografie OSTNUCLINE: Komplexní vyhodnocování funkčních scintigrafických studií na PC.
Přesto však považujeme za užitečné na tomto místě soustředit odkazy na tyto metody a algoritmy. Kliknutím na požadovaný odkaz se vyvolá konkrétní pasáž v celkovém popisu systému OSTNUCLINE, či patřičná separátní práce. Zpětný návrat sem na seznam algoritnů se provede tlačítkem "Zpět" v hlavním menu www-prohlížeče.

Fourierovská fázově-amplitudová analýza

Výpočet absolutního volumu srdeční komory
-
metoda geometrická
-
metoda vzorková
-
metoda analyticko-geometrická

Automatické vymezování zájmové oblasti srdeční komory

Kvantifikace průtoků centrální hemodynamikou

Kvantifikace zkratů, gama-funkce

Posuny obrazů a křížová korelace

Matematická analýza křivek blood-poolu a nefrografické křivky

Kvantifikace exkreční frakce ledvin

Dekonvoluční analýza, tranzitní funkce a časy

Kvantifikace perfuze relativní
Perfuzní indexy Hilsonův a Washidův index

Kondenzované obrazy, transportní funkce

Korekce na absobci záření gama geometrickým průměrem AP a PA projekce

Filtry, filtrace scintigrafických obrazů

Teorie scintigrafického zobrazení a modulační přenosové funkce