AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie

Anotace
Tato kniha (která slouží zároveň jako uživatelská příručka počítačového systému OSTNUCLINE) podrobně popisuje problematiku matematické analýzy, modelování a komplexního počítačového vyhodnocování funkčních scintigrafických vyšetření v nukleární medicíně.

Systém OSTNUCLINE
Jedním z realizačních výstupů výzkumných a vývojových prací, prováděných na Klinice nukleární medicíny Fakultní nemocnice v  Ostravě v oblasti fyzikálně-matematických aspektů scintigrafie, je systém OSTNUCLINE (OSTRAVA NUCLEAR LINE) pro matematickou analýzu a komplexní vyhodnocování scintigrafických studií na PC. Tento systém poskytuje rychlé, komplexní a exaktní vyhodnocení širokého spektra scintigrafických studií (zvláště dynamických). Systém byl na ostravském pracovišti budován v týmové spolupráci a realizován postupně na vyhodnocovacím zařízení CLINCOM, GAMMA-11, Amiga-Microsegams a nakonec PC. Osvědčil se v intenzívním klinickém provozu při vyhodnocování mnoha tisíc scintigrafických studií, a to jak na autorském pracovišti, tak na řadě dalších pracovišť u nás i na některých pracovištích v zahraničí. Hlavní snahou při budování tohoto systému bylo dosažení maximální flexibilnosti, obecnosti a komplexnosti vyhodnocování scintigrafických studií, při co největší elegantnosti, nenáročnosti a snadnosti pro obsluhujícího pracovníka.


Tato práce vznikala postupně v rámci několika výzkumných úkolů
a grantů, z nichž poslední byl projekt č.5586-3
Komplexní vyhodnocování scintigrafických vyšetření
v počítačové síti PC
” za podpory Int. Grantové agentury MZ ČR.

O B S A H :

Část 1 - základní systém

1. Ú v o d - základní vlastnosti a struktura systému OSTNUCLINE
1.1 Koncepce systému OSTNUCLINE
1.2 Struktura a instalace systému OSTNUCLINE
1.3 Hardwarové požadavky systému

2. Získávání scintigrafických studií

3. Vyhodnocování scintigrafických studií
3.1. Volba scintigrafických studií z adresářů
3.1.1. Přenos, archivace, mazání, ochrana a odesílání studií
3.1.2 Nastavení systému OSTNUCLINE
3.2. Popis činnosti jednotlivých příkazů
3.3. Komplexní programy

4. Systém OSTNUCLINE 2000
4.1. Koncepce systému OSTNUCLINE 2000
4.2. Prohlížení a výběr scintigrafických studií
4.3. Manipulace se scintigrafickými obrazy
4.3. Zájmové oblasti (ROI)
4.4. Analýza a zpracování křivek
4.5. Komplexní programy
4.6. Textové popisy a výsledkové protokoly
4.7. Telenukleární medicína – vyhodnocování scintigrafických
studií na dálku

Část 2 - komplexní programy

l. Ú v o d - základní vlastnosti a struktura komplexních programů
1.1. Koncepce komplexních programů
1.2. Počítačové zpracování, displej a dokumentace obrazů
1.3. Vyznačování zájmových oblastí
1.4. Matematické zpracování křivek
1.5. Konstrukce a využití parametrických obrazů
1.6. Systém slovních popisů obrazů a hodnocení výsledků
1.7. Závěrečný protokol

2. Začlenění komplexních programů do systému OSTNUCLINE
2.1. Tabulka komplexních programů
2.2. Spouštění komplexních programů
2.3. Přerušení a opětné spouštění programů
2.4. Tvorba dalších komplexních programů
2.5. Pomocné soubory pro činnost komplexních programů

3. Metodika vyhodnocování jednotlivých scintigrafických studií pomocí komplexních programů

3.1.    Radionuklidová ventrikulografie
3.2.    Bolusová radiokardiografie
3.3.    Multistat. studie perfuze myokardu 201Tl
3.4.    Dynamická scintigrafie ledvin
3.5.    Dynamická studie transplantované ledviny
3.6.    Radionuklidová uroflowmetrie
3.7.    Statická scintigrafie ledvin
3.8.    Dynamická studie perfuze mozku
3.9.    Kvantitativní scintigrafie štítné žlázy
3.10.  Dynamická scintigrafie jater
3.11a. Statická scintigrafie plic (perfuzní, ventilační)
3.11b. Dynamická scintigrafie plic (ventilace 133-Xenon)
3.12.   Statická scintigrafie skeletu
3.13.   Dynamická (3-fázová) scintigrafie skeletu
3.14.   Vyhodnocování obecné statické studie
3.15.   Vyhodnocování obecné dynamické studie
3.16.   Radionuklidová splenoportografie
3.17.   Radionuklidová scintimamografie
3.18.   Radionuklidová cisternografie
3.19.   Radionuklidová flebografie
3.20.   Dynamická scintigrafie jícnu a žaludku

Autoři systému

Počítačové vyhodnocování   Část 1. - Základní systém

Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření   |  OSTNUCLINE
Jaderná a radiační fyzika Detekce a spektrometrie záření Aplikace záření
S c i n t i g r a f i e Počítačové vyhodnocování scintigrafie Radiační ochrana
Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu   |  Antropický princip aneb kosmický Bůh
AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

Vojtěch Ullmann