3.11b. Dynamická scintigrafie plicní ventilace

Dynamická scintigrafie plicní ventilace je komplexní vyšetření umožňující podrobně a regionálně kvantifikovat řadu parametrů dýchací funkce plic - celkové plicní kapacity, reziduálního objemu, výměnnou frakci vzduchu v alveolách (na jednotku plicního objemu) a výměnného objemu vzduchu.

Střádání studie
Dynamické scintigrafické vyšetření plicní ventilace se provádí za pomoci speciální spirometrické dýchací aparatury umožňující dýchat v uzavřeném okruhu směs vzduchu a radioaktivního plynu xenonu 133Xe - dýchat tedy vzduch "značený" 133Xe. Pacient, sedící zády opřen o detektor kamery, dýchá několik minut nejprve v uzavřeném okruhu směs vzduchu a 133Xe tak, aby se ustavila rovnovážná koncentrace radioaktivního plynu (ekvilibrium) mazi plicními komůrkami a pracovním prostorem dýchací aparatury; to trvá zhruba 3 minuty. Kamera se nastaví tak, aby obě plíce byly v zorném poli a spustí se dynamická akvizice - snímková frekvence cca 5sec./snímek. Pacient pak - stále ve stádiu ekvilibria - několikrát (min. 2-krát) provede maximální nádech a výdech se zadržením dechu, přičemž se na dýchací aparatuře odečtou příslušné rozdíly objemů. Tento spirometricky změřený rozdíl objemů mezi max. nádechem a výdechem bude při vyhodnocování použit pro kvantitativní (absolutní - "volumově-impulsovou") kalibraci scintigrafických dat.
Potom se otevře příslušný ventil a pacient dýchá normálně vzduch bez radioxenonu, čímž se radioaktivní
133Xe postupně vydechuje z plic. Rychlost mizení 133Xe z plic, tzv. wash-out, je jedním z důležitých měřítek výkonnosti tohoto orgánu - plicní ventilace. Střádání dynamické scintigrafie se ukončí tehdy, když v plících již nezůstane prakticky žádný 133Xe (úroveň tělového pozadí) - je to zpravidla po 5-8 minutách od začátku wash-outu.

Vyhodnocování studie

Stanovení význačných fází ventilace
Při počítačovém vyhodnocování takto získané dynamické studie se nejprve na sumačním obrazu ekvilibria vyznačí
zájmové oblasti (ROI) levé plíce, pravé plíce a tkáňového pozadí (obr...a). Z těchto oblastí se vytvoří křivky časového průběhu radioaktivity 133Xe během vyšetření. Křivka z plic má typický tvar (obr.3.11b.1 vlevo nahoře): na začátku ekvilibrium, na němž jsou patrné zvýšené body odpovídající maximálnímu nádechu a snížené body odpovídající maximálnímu výdechu; dále následuje fáze vydechování 133Xe z plic (wash-out), při níž aktivita v plících postupně klesá až na úroveň tělového pozadí.

Obr.3.11b.1. Princip absolutní dynamické scintigrafie plic dýcháním 133Xe v uzavřeném okruhu (max. inspirium a expirium, ekvilibrium) a následně v otevřeném okruhu (wash-out).

Na této křivce se pak definují (automaticky s možností ručního zásahu) body a úseky odpovídající maximálnímu nádechu a výdechu, ekvilibriu a úsek wash-outu. Sumací snímků odpovídajících těmto dynamicky význačným bodům a úsekům vznikají výsledné scintigrafické obrazy charakteristických stádií vyšetření a další analýzou se konstruují parametrické obrazy a počítají hodnoty kvantitativních parametrů.

Parametrické obrazy regionální distribuce spirometrických parametrů
Obrazy odpovídající význačným bodům a úsekům definovaným na křivce časového průběhu radioaktivity
133Xe v plících se sumují, čímž vznikají obrazy plic ve fázi max. nádechu, max. výdechu, ekvilibria a wash-outu (obr.4.11b.2 c,d,e).

Obr.3.11b.2. Matematická analýza dynamické scintigrafie plicní ventilace.
a) Zájmové oblasti levé a pravé plíce a pozadí. b) Křivky časového průběhu radioaktivity 133Xe v plících a pozadí. c) Obraz v ekvilibriu. d) Obraz plic v max. nádechu (distribuce TLC). e) Obraz max. výdechu (distribuce rezidua). f) Parametrický obraz vitální kapacity. g) Parametrický obraz distribuce efektivní ventilace (výměnného objemu). h) Parametrický obraz regionální distribuce výměnné frakce vzduchu.

Dále zadáme programu změřenou hodnotu rozdílu objemů mezi maximálním nádechem a výdechem (v mililitrech). Na základě této hodnoty a rozdílu nastřádaného počtu impulsů v příslušných obrazech plic v max. inpiriu a expiriu se vypočítá kalibrační faktor F mezi nastřádanám počtem impulsů a objemem vzduchu ("značeného" 133Xe) v mililitrech - scintigrafická studie se tím stává kvantitativní i co do absolutních objemů - každý impuls v každém elementu obrazu je vyjádřen v mililitrech vzduchu v daném místě plic.
Program potom vytváří obrazy distribuce plicního volumu v ekvilibriu, distribuci vitální kapacity plic při max. nádechu, distribuci reziduálního objemu při max. výdechu a distribuci vitální kapacity plic - obr.3.11b.2 c,d,e,f. Tyto obrazy jsou kvantifikovány - obsahy jednotlivých buněk udávají přímo počet mililitrů vzduchu v daném místě plic - jsou to tedy lokálně parametrické obrazy.
Dále následuje konstrukce lokálně parametrických obrazů regionální distribuce plicní ventilace. Pro každý bod matice obrazu se vytvoří křivka časového průběhu radioaktivity
133Xe v tomto místě a z ní se vypočítá příslušná ventilační veličina podle vzorců v dolní části obr.4.11b.1 - výměnná frakce EF [%/s] a výměnný volum EV [ml./s], tj. množství vzduchu, které se v příslušném místě vymění za 1 sekundu. Takto vypočtený parametr se pak uloží do toho bodu obrazu, odkud pocházela analyzovaná křivka. To se provede pro všechny body obrazové matice, čímž získáme parametrické neboli funkční obrazy, které je jakousi přehlednou "mapou" regionálního rozložení dynamiky studovaného děje - plicní ventilace (obr.3.11b.2 g,h):

Z těchto parametrických obrazů je názorně vidět, které části plic mají lepší nebo horší funkční (dýchací) schopnost a je z nich též možno v každém místě bezprostředně stanovit lokální hodnoty příslušných kvantitativních parametrů ventilace - výměnnou frakci vzduchu v procentech a výměnný objem v mililitrech za sekundu.

Obr.3.11b.3. Regionální distribuce výměnné frakce v jednotlivých plicních polích.

Regionální distribuce ventilačních parametrů plic se někdy hodnotí pro jednotlivé plicní segmenty. Zájmové oblasti levé a pravé plíce se ve svislém směru rozděluje zpravidla na tři stejně velké části, v nichž se z parametrických obrazů vypočítají průměrné či sumární hodnoty požadovaných ventilačních parametrů a vyjádří se též procentuálně vzhledem k celkové globální hodnotě - příklad je na obr.3.11b.3.

Multistatická scintigrafie plicní
perfuze a ventilace
  Statická scintigrafie skeletu

Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření   |  OSTNUCLINE
Jaderná a radiační fyzika Detekce a spektrometrie záření Aplikace záření
S c i n t i g r a f i e Počítačové vyhodnocování scintigrafie Radiační ochrana
Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu   |  Antropický princip aneb kosmický Bůh
AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

Vojtěch Ullmann