Je rómský problém rasistický ?


Po převratu v r.1989 je stále častěji a s rostoucími emocemi nastolována "romská otázka". Co se vlastně děje? Na jedné straně se vyskytují drzé krádeže, loupeže, fyzické napadání a absurdní požadavky Rómů (podporované někdy účelově motivovanými právníky), na druhé straně nevybíravé útoky skinheadů a jiných pravicově-rasistických skupin proti často nevinným jednotlivcům, na třetí straně paušální obhajoba Rómů a obviňování nás všech z rasizmu ze strany nekompetentních politiků a kulturních činitelů (ti by možná "vystřízlivěli" kdyby museli s Rómy žít...). Je opravdu těžké v této směsici protichůdných názorů najít objektivní skutečnost.

Jako nezúčastněný pozorovatel bych si dovolil pokusit se o skromný nestranný pohled, byť jistě neúplný. Skutečnou podstatu rómského problému bych stručně a jasně formuloval asi takto :

V současné době jsou Rómové (cikáni) v naší společnosti objektivně problémová a méněcenná skupina !

Nikoli však svými genetickými dispozicemi (jak to tvrdí rasisté), ale velmi špatným a devastujícím společenským klimatem v této poměrně uzavřené a izolované komunitě. Vlivem tohoto negativního vlivu naprostá většina Rómů do značné míry postrádá elementární společenskou odpovědnost, touhu po vzdělání, pracovitost, morální zábrany, schopnost dobrovolné skromnosti a odříkání atd. - zkrátka hluboký deficit těch vlastností, které charakterizují ušlechtilé lidi a podmiňují harmonické soužití, vzájemnou pomoc a spolupráci se svými bližními a s celou společností. (Viděl někdo Rómy např. vysadit květiny nebo uklidit sníh či odpadky před společným domem? - zato vandalské zničení přidělených bytů je téměř pravidlem ...*). Tyto nectnosti výrazně převažují nad kladnými rysy, vedou k obrovsky vysoké kriminalitě Rómů a zákonitě vyvolaly vznik hluboké averze většiny ostatních občanů k Rómům. Tím se kruh uzavírá, na což doplácejí ti Rómové kteří by chtěli něco pozitivního dokázat ale nedostanou důvěru a příležitost.
*) Vyskytují se čestné výjimky, těmto rómským spoluobčanům jistě patří uznání! A rómové, kteří se zasloužili o nějaké dobré skutky by měli být více podporováni a poskytnuta jim větší publicita, aby sloužili jako pozitivní příklad pro ostatní.

Přitom Rómové mají nepochybně stejné schopnosti a dispozice jako ostatní občané. Nebýt nepříznivého vlivu výchovy v jejich komunitě, mohli by Rómové být slušnými, vzdělanými, pracovitými a poctivými lidmi, žijícími v přátelství a naprosté rovnosti se všemi svými spoluobčany. Rómští rodiče se dopouštějí osudové chyby (ba těžkého zločinu!) na svých dětech, když je vychovávají stávajícím způsobem k jejich neštěstí a ke škodě celé společnosti.

Jak ven ze začarovaného kruhu? Přiznám se, že nevím a neví to asi nikdo.... Každopádně důraznější prosazování vzdělání! Snad i postupná desintegrace romských komunit a rozptýlení romských rodin mezi ostatní (při zachování rómské kultury a identity, jak se to prozíravě propagovalo v druhé polovině 20.stol.?) by mohlo přerušit negativní vlivy a vazby, včetně falešné solidarity s darebáky a postupně začlenit rómské spoluobčany do společnosti. Přispělo by to nejen ke zvýšení celkové úrovně života Rómů, ale i k obohacení celé společnosti o specifický přínos rómské kultury a tradic. Jsou to např. hudební tradice, touha po svobodě, odmítání zatěžujících konvencí a pachtění za majetkem, slávou, prestiží, jejich pojímání bezprostřednosti života "tady a teď"...

Závěrem bych na otázku "Je rómský problém rasistický?", položenou v nadpise článku odpověděl:
rozhodně
ne!
Malá obliba Rómů pramení nikoli z toho, že trochu jinak vypadají a mají poněkud odlišné zvyky a kulturu, nýbrž z toho, jakým způsobem se chovají a jednají - aspoň naprostá většina rómské komunity.
Naši lidé nejsou rasisté!
- mají jen své neblahé zkušenosti, které někdy poněkud přímočaře zobecňují ...


Antropický princip aneb kosmický Bůh Věda a náboženství
Hudba: Indická Čínská Tibetská Japonská Pravoslavná Katolická Islámská
AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

Vojtěch Ullmann, fyzik